Kinestetiikka lähihoitajan opinnoissa

Lähihoitajaopiskelijoita kokeilemassa papupallon mahdollisuuksia turvallisuusosaamisen tunneilla. Sosiaali- ja terveysalan opettajat perehtyivät liikkumista ja toimintoja tukevaan asentohoitoon.

 

Olemme Gradia Jyväskylässä kehittäneet yhteistyössä Kinestetiikkayhdistyksen kanssa kinestetiikan sisällyttämistä sosiaali- ja terveysalan opintoihin parin viime vuoden ajan. Gradia Jyväskylässä järjestetään ammatillista peruskoulutusta sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin johtavaa koulutusta, joista sosiaali- ja terveysala on yksi suurimmista. Sosiaali- ja terveysalan ammateissa työ koetaan usein kuormittavana sekä fyysisesti että psyykkisesti. Yhteistyö Kinestetiikkayhdistyksen kanssa tarjosi tähän haasteeseen ratkaisumahdollisuuksia. Yhdessä pyrimme löytämään uusia toimintatapoja, jotta opiskelijoilla olisi enemmän valmiuksia kohdata työelämän haasteita.

Yhteistyön alkuvaiheessa toteutimme kokeiluina erilaisia perehdytyksiä kinestetiikkaan eri tutkintokoulutuksissa (sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa, kehitysvamma-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sekä vanhustyön erikoisammattitutkinnossa) ja työpaikoilla. Ajatuksena oli, että opiskelijat saavat käsityksen kinestetiikasta voimavaralähtöisenä toimintatapana ja kiinnostuisivat kinestetiikan mahdollisuuksista.

Näiden kokeilujen pohjalta olemme rakentaneet mallin kinestetiikan sisällyttämisestä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitajan koulutukseen, jota nyt parhaillaan pilotoimme. Pilotoinnin tavoitteena on, että keskiössä on voimavaralähtöinen ja asiakasta osallistava työ kinestetiikan avulla. Koko opintojen ajan punaisena lankana ovat kinestetiikan toimintamallit. Opiskelijat eivät suorita opintojen aikana kinestetiikan peruskurssia vaan niin sanotut kinestetiikan alkeiden opinnot.

Opintojen aikana opiskelijat suorittavat opintokokonaisuuksia, joihin sisältyy kinestetiikkaa. Näissä kinestetiikkaa tarkastellaan erilaisista näkökulmista. Opintojen alkuvaiheessa tutustutaan vuorovaikutuksen ja asiakkaan kohtaamisen lisäksi siihen, miten hoitaja voi turvallisesti omaa kehoa käyttäen avustaa asiakasta. Käymme läpi muun muassa liikkeen elementtien sekä voiman käsitteitä. Edellä mainittujen lisäksi turvallisuusosaamisen, päivittäisten toimintojen ohjauksen ja avustamisen sekä toimintakyvyn edistämisen harjoittelua lähestytään kinestetiikan käsitteiden – ihmisen liikkuminen, ihmisen toiminnot sekä ympäristö – kautta.

Kun opinnot ovat edenneet osaamisalavaiheeseen, sairaanhoidon ja huolenpidon, vammaistyön sekä ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen opiskelijoilla on niin sanottu kinestetiikkapäivä. Tavoitteena on, että näillä opiskelijoilla on tuon päivän jälkeen valmiudet lähteä harjoittelemaan kinestetiikan soveltamista asiakastyössä. Näin lähihoitajan ammattiin valmistuvilla olisi ymmärrys kinestetiikan peruskäsitteistä ja toimintatavoista, joiden kautta he voivat perustella omia työskentelytapojaan ja löytävät vaihtoehtoja yksilölliseen työskentelyyn.

Tätä kirjoittaessa ovat valmistumassa ensimmäiset opiskelijat, jotka ovat olleet mukana pilotoinnissa opintojen alkuvaiheesta asti. Olemme keränneet heiltä palautetta kinestetiikan opetuksesta lähihoitajakoulutuksessa. Opiskelijoille vahvimmin mieleen oli jäänyt, että kinestetiikka on voimavaralähtöinen lähestymistapa asiakkaan avustamiseen. Esille nousivat myös asiakkaan omien luonnollisten liikemallien tukeminen sekä oman kosketuksen ja liikkeen merkitys avustaessa. Palautteen perusteella lähes 90 % opiskelijoista oli hyödyntänyt kinestetiikan oppeja työelämässä. Ne opiskelijat, jotka eivät olleet päässeet hyödyntämään kinestetiikkaa, mainitsivat esteiksi työpaikalla käytössä olleet toimintatavat ja arkuuden tuoda opiskelijana esille omia ajatuksia. Osassa palautteissa toivottiin myös lisää kinestetiikkaan liittyvää opetusta. Lähes kaikki opiskelijat kertoivat olevansa kiinnostuneita osallistumaan tulevaisuudessa kinestetiikan peruskurssille.

Kokemuksemme ja opiskelijoiden palautteiden perusteella pilotointia kannattaa jatkaa ja kehittää toimintamallia edelleen. Tavoitteenamme on saada tästä toteutuksesta pysyvä toimintatapa Gradia Jyväskylän lähihoitajakoulutukseen.

Annamme mielellämme aiheesta lisätietoja, jos kiinnostuit.

Kinestetiikkatutorit
Sari Jokinen
sari.jokinengradia.fi
Henna Pernu
henna.pernugradia.fi


Perheiden kinetyöpaja Helsingissä

Jaatinen Majalla Helsingissä järjestettiin vammaisten lasten perheille kinestetiikkatyöpaja 16.11. Perheitä oli ilmoittautunut 8. Mukana oli sekä alle kouluikäisiä että kouluikäisiä lapsia, joilla on vaikea liikuntavamma.

Vanhempien kanssa mietittiin erilaisia siirtymistilanteita, kuten vuoteesta pyörätuoliin, sohvalle, lattialle. Katsottiin myös, miten lapseen on hyvä koskea, kun avustaa häntä, jotta vältyttäisiin nostamasta kainalosta ja lapsi aktivoituisi käyttämään omia voimavarojaan. Kouluttajana oli Minna Sulanen. Työpajan kakkososa pidetään keväällä 2020.


Helsingissä TT-Fysiossa peruskurssi

TT-Fysion peruskurssi, kouluttajana Pia Byysing

Asiakkaat jaksoivat hienosti edestakaiset harjoittelut muun muassa plintille ja lattialle. 14.11.2019 oli kurssin päätöspäivä.

Iloiset peruskurssilaiset

Esimieskurssi Jyväskylässä maaliskuussa

Jyväskylässä järjestetään maaliskuun 24. päivä kinestetiikan koulutuspäivä esimiehille. Koulutuspaikkana on Kukkulan kampus, Keskussairaalantie 21, Jyväskylä. Kurssi on kaikille avoin.

Koulutus tarjoaa esimiehille ajantasaista tietoa kinestetiikasta ja sen hyödyistä. Koulutus muodostuu yhdestä kokonaisesta koulutuspäivästä 8–16 sekä kouluttajan tarjoamasta henkilökohtaisesta tuesta koulutuspäivän jälkeen.

Kouluttana toimii kinestetiikkakouluttaja, esh, TtT, dosentti Virpi Hantikainen.

Kinestetiikkaan investointi vastaa tämän päivän ja huomisen tarpeita ja maksaa itsensä takaisin.

Jyväskylässä järjestetään maaliskuun 24. päivä kinestetiikan koulutuspäivä esimiehille. Koulutuspaikkana on Kukkulan kampus, Keskussairaalantie 21, Jyväskylä. Kurssi on kaikille avoin.

Koulutus tarjoaa esimiehille ajantasaista tietoa kinestetiikasta ja sen hyödyistä. Koulutus muodostuu yhdestä kokonaisesta koulutuspäivästä 8–16 sekä kouluttajan tarjoamasta henkilökohtaisesta tuesta koulutuspäivän jälkeen.

Kouluttana toimii kinestetiikkakouluttaja, esh, TtT, dosentti Virpi Hantikainen.

Kinestetiikkaan investointi vastaa tämän päivän ja huomisen tarpeita ja maksaa itsensä takaisin.

Esimiehet saavat koulutuspäivänä konkreettisia välineitä kinestetiikan juurruttamisen tukemiseksi.


KURSSILLA ON VIELÄ TILAA!

Kysy lisää ja ilmoittaudu kurssille!

virpi.hantikainenbluewin.ch • virpi.hantikainenkinestetiikka.fi
040 936 1810

KURSSILLA ON VIELÄ TILAA!

Kysy lisää ja ilmoittaudu kurssille!

virpi.hantikainen
bluewin.ch
virpi.hantikainen
kinestetiikka.fi
040 936 1810Avoimet ovet Rajakylän hoivalla Oulussa

Oulun kaupungin Rajakylän hoivalla järjestettiin 12.11. kinestetiikan yhteisöllinen avoimet ovet -tapahtuma. Iltapäivän aikana vieraat tutustuivat erilaisiin voimavaralähtöisiin avustus- ja ohjaustilanteisiin.

Työpajoissa harjoiteltiin hoitajien ohjaamana muun muassa lattialta ylös avustamista, erilaisia pyörätuoliin siirtymistilanteita, opittiin kehonhahmotuksen tukemista asento- ja liikehoidon keinoin sekä lähestyttiin sosiodraaman avulla kuvattua vuorovaikutuksen ja kohtaamisen tärkeää merkitystä. Palveluesimiehet kertoivat omassa työpajassa roolistaan kinestetiikan jalkauttamisessa.

Iltapäivän aikana oli mahdollisuus kuulla kinestetiikan hyödyistä avustettavalle ja avustajalle. Työpajoissa kuvattiin myös, miten kinestetiikan toimintamallia kuvataan RAI-arviointiin ja miten asiaa havainnollistetaan valokuvasarjoin.

Vieraita tapahtumassa kävi noin 50. Osallistujia oli sekä kotihoidosta että ympärivuorokautisten palveluiden yksiköistä.

”Tänään järjestetty tapahtuma oli ensimmäinen, jonka työstimme Rajakylän hoivan Sannin- Severin- ja Siirinkodin henkilökunnnan kanssa yhdessä. Samassa talossa toimiva kirjastokin oli mukana lainaamalla meille lehtisalia yhteen työpajaamme. Kiitokset siitä kirjaston henkilökunnalle. Tämä päivä osoitti, mitä yhdessä tekeminen on parhaimmillaan, hieno tunne”, kertoo fysioterapeutti ja kinestetiikkatuutori Anne Pasanen.


Roihuvuoren palvelutalo kinestetiikan® laatuyksikköprosessiin

Roihuvuoren palvelutalo Helsingistä on hakeutunut kinestetiikan® laatuyksikköprosessiin, koska se haluaa tuoda asukkaidensa voimavarat ja henkilökuntansa osaamisen näkyväksi.

Kinestetiikan® laatuyksikkö on terveydenhuolto-organisaatio tai yksikkö, joka on hakeutunut Suomen Kinestetiikkayhdistyksen laatuyksiköksi, käynyt läpi sertifiointiprosessin ja täyttää yhdistyksen määrittelemät kriteerit. Sertifiointitoiminnan tarkoituksena on varmistaa kinestetiikan® työkäytäntöjen laatu ja tavoitteellisuus arjen hoitotyössä niin, että se palvelee sekä asiakkaita että hoitajia.

Evelin Vlahopoulou ja Marja Janhunen Roihuvuoren palvelutalosta kertovat runossa, miksi kinestiikka® on sertifioinnin arvoinen juttu:

Kinestetiikka antaa uskoa

Minulla on monta ongelmaa,

Alzheimer, hemiplegia ja jäykkyyskin vaivaa.

Näe minussa voimavarat,

Lauluni, nauruni, tahtoni, menneisyyteni ja tulevan värikkäät palat.

 

Meillä on lukuisia ongelmia,

Muutoksen pelkoa ja monen monta jumia.

Näe meissä voimavarat,

Motivaation, avoimuuden, osaamisen ja tapahtuneen edistymisen salat.

 

Näe meissä voimavarat, saa meidät kukoistamaan!

 

Kinestetiikka antaa uskoa meille

tästä voisi olla uskoa myös teille

Meille tärkeintä on asukkaiden voimavarat

Ei mennä diagnoosi edellä, eikä ’’ihmisparat’’

On hankittu paljon oppia

otettu Kinestetiikasta ja Eveltä douppia

Nyt me halutaan Kineloistaa

ja tätä ilosanomaa toistaa

Me tarvitaan avuksi teitä

kannustamaan vilpittömästi meitä

Katso lisää kinestetiikan® laatusertifikaatista tästä linkistä.

Katso Suomessa Kinestetiikan® laatusertifikaatin saaneet yksiköt tästä linkistä.


Kinestetiikkakouluttaja Raimo Lappalaisen mietteitä

Olen toiminut kinestetiikkakouluttajana vuodesta 2011 alkaen, ja työni on tällä hetkellä lähes 100 % kouluttamista. Ennen pätevöitymistäni kinestetiikkakouluttajaksi koulutin pääsääntöisesti Avekki-toimintatapamallia. Kerron oman polkuni kinestetiikkakouluttajaksi.

Olin vuonna 2007 kouluttamassa Avekki-toimintatapamallia Helsingissä. Siellä eräässä harjoitteessa tehtiin siirtymistä taksin penkille. Siirtymisessä käytimme heijaavaa painonsiirtoa eteenpäin. Tällöin yksi osallistuja sanoi: "Tämähän näyttää ihan kinestetiikalta!” Kysyin häneltä ihmetellen, että "Miten tämä näyttää kinesioteippaukselta?" Hän vastasi: "Ei kinesioteippaukselta vaan kinestetiikalta!"

Sitten hän kertoi: "Olin kinestetiikan peruskurssilla, jonka piti Sveitsissä asuva suomalainen nainen. Tämä kinestetiikan guru käveli sängyn vierelle ja kosketti sängyssä selällään maannutta erittäin jäykkää (neliraajahalvaantunutta?) asiakasta päähän, ohjasi häntä päästä ja sitten tämä jäykkä ihminen istui sängynlaidalle.”

Kysyin tarkennusta siinä vaiheessa: ”Oliko tämä jotain uskomushoitoa vai henkiparantamista?” Hän vastasi: ”Ei tietenkään, vaan voimavaralähtöistä toimintamallia – kinestetiikkaa.”

Siinä vaiheessa kiinnostuin todella. Sain selville, että kouluttaja oli Virpi Hantikainen ja että hänellä on seuraava koulutus Pääjärvellä Lammilla. Sain lopulta selville, kuka koulutuksen järjestää ja pääsin mukaan ylimääräiselle paikalle.

Kun kävin kinestetiikan peruskurssin, olin hiukan sekaisin siitä tietomäärästä, mitä sain. Kuvasin kaikki harjoitteet ja harjoittelin koulutuksen jälkeen omalla ajallani. Opettelin seitsemän perusasentoa ja niihin siirtymiset etu- ja takaperin ulkoa ja testailin, miten ihminen kääntyy selältään mahalleen isovarpaasta. Olin todella innostunut asiasta. En ymmärtänyt vielä, että kinestetiikka ei ole temppuja tai ulkoa opeteltuja liikemalleja. Pääsin syventävälle kurssille vuonna 2008, jolloin totesin käytännössä asiakkaiden parissa, että enhän minä osaa vielä yhtään mitään. Sen vuoksi menin samana vuonna vielä uudestaan peruskurssille, jolloin asiat loksahtivat kohdilleen. Aloin ymmärtää, että käsitteiden syvällinen ymmärtäminen on avain kinestetiikan hyödyntämiseen niin liikkumisen avustamisessa kuin voimavaralähtöisessä vuorovaikutuksessa. Pääsin vuonna 2009 tutorkoulutukseen ja huhtikuussa 2010 alkaneelta kouluttajakoulutukselta valmistuin keväällä 2011 yhdessä Seppo Haudan, Juhani Kuittisen ja Kirsi Hagströmin kanssa.

Kouluttajana kehittyminen on vienyt aikaa, ja on ilo todeta vielä tänäkin päivänä, että koko ajan oppii uutta. Minulta kysyttiin tällä viikolla, mikä motivoi minua kouluttajana. Vastasin kysyjälle, että aikaisemmin olisin vastannut ”työntekijöiden työssä jaksamisen parantaminen ja heidän kinestetiikan taitojen kehittäminen.” Nyt paras motivaattorini on se, että asiakkaat, asukkaat ja potilaat saavat parempaa kohtelua, heidän voimavaransa saadaan käyttöön ja heidän elämänlaatunsa paranee. Erityisesti kaikkein heikoimpien, hauraimpien ihmisten ilon ja hyvän olon näkeminen saa minut ajamaan 60 000 km vuodessa eri puolille Suomea kouluttamaan niin kinestetiikkaa kuin Avekki-toimintatapamalliakin. Uskon – ei – TIEDÄN, että kinestetiikka parantaa kaikkien – muun muassa asiakkaiden, asukkaiden, potilaiden, omaishoidettavien, omaishoitajien ja työntekijöiden – hyvinvointia, kun ymmärrämme sen olevan kokonaisvaltainen toimintamalli eikä vain temppuja, kuinka saamme ihmisen avustettua helpommin vaikka pitkältään sängystä istumaan sängyn laidalle.

Raimo Lappalainen
Kinestetiikka- ja Avekki-kouluttaja, ft.


Pudasjärven omaishoitajat

Omaishoitajainfo Pudasjärvellä lokakuussa 2019. Kouluttajana Virpi Hantikainen.

Pudasjärvellä pidettiin 21.10.2019 omaishoitajille informaatiotilaisuus kinestetiikasta omaishoidossa. Tapahtuman järjesti sosiaaliohjaaja Jaana Kolvanki, ja paikalla oli 14 omaishoitajaa ja yksi omaishoidettava. Tämä oli ensimmäinen omaishoitajien informaatiotilaisuus Pudasjärvellä. Ohjaajana toimi kinestetiikkakouluttaja Virpi Hantikainen.

Harjoittelimme tuolista ylösnousua, kehon herättelyä ja kaatuneen avustamista lattialta. Osallistujien omaishoitotilanteet olivat hyvin erilaisia. Oli hienoa huomata miten vastaanottavaisia omaishoitajat olivat ja he harjoittelivat innokkaasti kahden tunnin aikana. Nyt sitten ihan oikeaa kurssia järjestämään!

Kiitos kaikille osallistujille! Teette erittäin arvokasta työtä.


Peruttu: geronomipäivä Porissa

Aiemmin tällä palstalla ilmoitettu geronomipäivä Porissa (1.11.2019) on peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.


Tapahtuma Tampere-talossa 11.3.2020: Kinestetiikan® toimintamalli akuuttihoitotyössä

Koulutuspäivän esiintyjiä, vasemmalta: Virpi Hantikainen, Heidrun Gattinger, Fiia Gäddnäs ja Kirsi Hagström.

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry järjestää maaliskuun 11. päivä 2020 koko päivän luentosarjan Tampere-talossa. Päivän teemana on kinestetiikan mahdollisuudet ja hyödyntäminen akuuttihoitotyössä. Koulutuspäivänä kuullaan huippuluentoja monipuolisesti hoitotyön kentältä.

Luennoimassa ovat muun muassa Suomen Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtaja, terveystieteiden tohtori, dosentti ja kinestetiikkakouluttaja Virpi Hantikainen, professori Heidrun Gattinger, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Fiia Gäddnäes ja fysioterapeutti, kinestetiikkakouluttaja Kirsi Hagström.

Koko päivän ohjelman ja lisätietoja voit katsoa tästä linkistä.

Tule verkostoitumaan ja tuo työyhteisösikin kuulemaan kinestetiikan mahdollisuuksista! Ilmoittautuminen tapahtumaan on jo alkanut; ilmoittautua voit tästä linkistä.