Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n hallitus on kokouksessaan 23.9. 2012 laatinut kriteerit, jotka terveydenhoitoalan organisaation/yksikön tulee täyttää voidakseen kutsua itseään Kinestetiikan laatuyksiköksi.

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n laatuyksikön sertifiointi ja hinnasto

1. vaihe = käynnistys
  • yhdistyksen hallituksen valtuuttaman sertifiointia tarkastavan henkilön käynti yksikössä.
2. vaihe
  • kaksi auditointia = kaksi yhdistyksen hallituksen valtuuttaman sertifiointia tarkastavan kinestetiikkakouluttajan erillistä käyntiä yksikössä.
3. vaihe
  • sertifikaatin tarkastuskäynti kolmen vuoden kuluttua sertifikaatin myöntämisestä.
Sertifiointiin sisältyy:

Valmistautuminen, arviointi, raportointi sekä todistus sertifikaatista.

Hinnat:
Käynnistys ja kaksi auditointia yhteensä 800 € *
Sertifikaatin tarkastuskäynti 300 € *
Tarvittavat lisäkäynnit 150 € *
Matkakustannukset:
 – julkisella kulkuneuvolla toteutuneiden kulujen mukaisesti
 – omalla autolla verohallinnon vuosittain hyväksymän km-korvauksen mukaisesti
Kiinnostuneet organisaatiot voivat ottaa yhteyttä yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Hantikaiseen. Laatuyksiköden kriteerit löytyvät pdf muodossa.

* Hinta on arvonlisäverovapaa 27.6.2015

 

Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen osasto 5 sertifioitiin 3.11.2018 laatuyksiköksi

Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen osasto 5 on ensimmäinen Helsingin kaupungin toimipaikka ja samalla myös ensimmäinen monipuolinen palvelukeskus, joka on saanut kinestetiikan laatusertifikaatin. Asukkaita ympärivuorokautista laitoshoitoa antavalla osastolla on yhteensä 27. Kinestetiikka tutoreiden johdolla olemme panostaneet kinestetiikan juurruttamiseen osaksi jokapäiväistä toimintaamme. Moniammatillinen yhteistyö ja turvallinen työyhteisö mahdollistavat jatkuvan oppimisen ja toiminnan kehittämisen.  Ihmisten arvostava kohtaaminen ja avoin vuorovaikutus ovat tärkeitä osa-alueita ja niistä on jatkuvasti yhdessä keskusteltava osastolla. Toiminta-ajatuksemme on ”oo kun kotonas” ja siihen pyrimme kaikin keinoin.

Tervetuloa tutustumaan!

Yhteyshenkilöt

osastonhoitaja Maarit Ristolainen           fysioterapeutti Tuija Saastamoinen

p. 09 31060652, 040 3340714       p. 040 5894368

maarit.ristolainen@hel.fi                            tuija.saastamoinen@hel.fi

Kinestetiikka laatusertifikaatti Myllypuro 2018

Pikkupihlaja  / Eskoon tuki – ja osaamiskeskus sertifioitiin kinestetiikan laatuyksiköksi 19.9 2018

Pikkupihlaja on kuuden lapsen koti. Pikkupihlajan huolenpito on verrattavissa normaaliin arkeen ja siinä korostuu turvallinen ja kuntouttava arki sekä huolenpito. Lapsi voi kokea olevansa turvassa suhteessa häntä hoitaviin aikuisiin, muihin lapsiin ja ympäristöön. Pikkupihlajassa työskentelee 11 hoitajaa, yksi sairaanhoitaja, 1 ohjaaja sekä esimies. Pikkupihlajan ohjaaja Johanna Ala-Renko on myös Eskoon tuki – ja osaamiskeskuksen kinestetiikan tutor. Muu henkilökunta on käynyt kinestetiikan perus – ja syventävän kurssin.

Tarjoamme lapselle kuntouttavan arjen turvallisessa ja rauhallisessa kasvuympäristössä. Jokaisella lapsella on nimetty omahoitaja. Toteutamme toimintaa yksilöllisesti lapsen tarpeita ja toiveita kuunnellen sekä lapsen oikeuksia tukien. Tavoitteenamme on lapsen kunnioittava kohtaaminen ja herkkä kuuleminen. Otamme lapsen mukaan häntä itseään koskeviin valintoihin ja päätöksiin. Autamme lasta toteuttamaan itseään ja tekemään niitä asioita, jotka ovat hänelle tärkeitä ja mieluisia.

Toimimme osana lapsen ja perheen palvelujen kokonaisuutta. Teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa ja arvostamme moniammatillisen yhteistyön merkitystä. Moniammatillinen tiimi on lapsen ja hänen läheistensä tukena kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.

Pikkupihlajan huolenpito toteutetaan laitoshoitona ja se sisältää lapsen tarvitseman tuen ja kuntoutuksen. Lapsi saa tarvitsemansa lääkinnällisen kuntoutuksen sekä erityistyöntekijöiden palvelut mm. lääkäripalvelut

Näemme läheiset voimavarana lasten elämässä. Kohtaamme perheen aidosti lasten vanhempia kuunnellen. Vanhemmat ovat aina asiantuntijoita omaa lasta koskevissa asioissa. Vahvistamme lapsen ja perheen osallisuutta ja osallistumista lapsen arjen rakentamiseen. Osallisuuden myötä kasvatamme jaettua vastuuta yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  Perheet on otettu mukaan kinestetiikkaan mm. läheisten päivässä jossa kerroimme heille kinestetiikasta ja konkreettisesti näytimme mitä se on. Olemme tarjonneet myös kotiin tukea kinestetiikkaan liittyvissä asioissa.

Kinestetiikka on ollut mukana alusta saakka lasten arjessa ja kun muutama vuosi sitten rakennettiin lapsille ihan uusi koti, alkoi rakentumaan ajatus ottaa kinestetiikka vielä syvemmin osaksi lasten ja henkilökunnan arkea. Pikkupihlajassa on alusta saakka ollut arvomaailma jossa kohtaaminen, vuorovaikutus ja läsnäolo ovat olleet tärkeitä. Työtä tehdään sydämellä, vuorovaikutteisesti ja hyvässä yhteistyössä joka näkyy mm. hyvänä työilmapiirinä ja lasten tyytyväisyytenä.

Kun Eskoon tuki – ja osaamiskeskuksen oma kouluttaja Seppo Hauta ehdotti meille kinestetiikan ottamista mukaan syvemmin jokapäiväiseen arkeen, olimme heti valmiita. Seppo sekä muut Eskoon asiantuntijat ovat olleet tukenamme alusta saakka.  On hyvin tärkeää, että myös esimies on käynyt peruskurssin voidakseen näin vielä paremmin tukea henkilökuntaa. Kinestetiikkaa olemme harjoitelleet mm. videoinnin avulla ihan tavallisissa lasten arjen tilanteissa, oppimalla työkavereilta ja kuuntelemalla lapsia.

Kinestetiikka on meillä mukana jokapäiväisessä arjessa, se on tuonut henkilökunnalle ja lapsille iloa onnistumisia ja mahdollisuuksia sekä yllätyksiä ja kohtaamisia. Lapset ovat iloisia, rohkeampia ja sosiaalisempia. Henkilökunnalla se on lisännyt uudenlaista ajattelua, yhteistä keskustelua ja osaamisen jakamista.

Kinestetiikka laatusertifikaatti Pikkupihlaja 2018

Sastamalan kaupungin Sotesi:n Anninpirtti

sertifioitiin kinestetiikan laatyksiköksi 8.5.2018

Sastamalan Hopun kampuksella juhlittiin 8.5.2018 Anninpirtin Kinestetiikan serfikaattia avoimien ovien merkeissä. Juhla toteutettiin yhteistyössä Hopun kampuksen eri yksiköiden ja asukasyhdistyksen kanssa. Paikalla oli vierailijoille tarjolla live- musiikkia, asukasyhdistyksen kirpputori, kinestetiikka tutorien työpajoja, riksa- ajelua lähiympäristöön ja tietysti juotiin kunnon kakkukahvit päälle.

Anninpirtissä on kehitetty toimintaa asukkaita, omaisia ja henkilökuntaa kuuntelemalla eli yhdessä tehden sekä yhteistä tavoitetta tavoitellen eli ”anna meille tämän päiväinen elämä”. Olemme oivaltaneet ettei ikääntyminen ole sairaus, vaan tärkeä elämän vaihe, jossa me Anninpirtin henkilökunta saamme kulkea hetken aikaan asukkaan ja omaisen rinnalla ohjaten ja tukien. Meillä jokainen asukas on arvokas, aktiivinen ja osallistuva elämänsä loppuun asti. Kaiken tämän edellä
mainitun on mahdollistanut kinestetiikka ja sen tuoma uusi näkökulma hoito-ja huolenpitoon. Enää emme keskity siihen mikä ei toimi tai ei onnistu, vaan vahvistamme ja tuemme jäljellä olevaa toimintakykyä. Kinestetiikka on meille paljon enemmän kuin asukkaiden avustusmenetelmä; se on hoitofilosofia, joka on mukana kaikissa arjen kohtaamisissa.

Sastamalan kaupungin Sotesin:n sertifikaatti

Kuusamon Porkkapirtin Niittyvilla

sertifioitiin kinestetiikan laatuyksiköksi 14.5.2018.

Niittyvilla on 21 paikkainen yövalvonnallinen kuntoutusyksikkö jossa asiakkaina on vuorohoitoa, kuntoutusta ja/tai tilapäistä asumista tarvitsevia ikääntyneitä Kuusamolaisia.  Lisäksi tarjoamme veteraanikuntoutusta. Kinestetiikka on muodostunut jokapäiväisen toiminnan lähtökohdaksi. Se on lisännyt  yhteishenkeä hoitajien välillä ja tuonut asiakkaita lähemmäksi hoitajia. Muistisairaiden kanssa työskennellessä, läsnäololla ja kohtaamisella on valtava merkitys. Kinestetiikan käsitteiden avaaminen ja pohtiminen on auttanut meitä asiakkaiden yksilöllisen arjen suunnittelussa ja rutiinien karsimisessa. Prosessin myötä Niittyvillan yhteisöllisyys on lisääntynyt. Henkilökunta on motivoitunutta ja innostunut kinestetiikasta, joten kehittämistyö jatkuu.


Niittyvillan väkeä yhteiskuvassa sertifikaatin kanssa.

Kuusamon Porkkapirtin Niittyvillan sertifikaatti

Sastamalan Tupahoiva

sertifioitiin kinestetiikan laatuyksiköksi 27.3.2015. Sertifikaatti uusittiin 2.3.2018 ja se on voimassa 2.3.2021 saakka. Tupahoivan toiminta täyttää edelleen laatuyksikön kriteerit.

Tupahoivan kuusitoista asukasta ja heidän läheisensä saavat olla keskellä arjen kinestetiikan innovointia. Saimme tunnustuksen siitä, että edelleen luomme uutta soveltaen laajasti kaikkea oppimaamme.  Parhaimpia hetkiä ovat ne, kun tehdään jotakin täysin erilailla kuin aiemmin ja iloitaan siitä yhdessä.  Uusien toimintatapojen juurruttaminen arkeen on sitä vanhustyön vallankumousta, jota Tupahoivassa tehdään joka päivä. Kinestetiikkamatkamme jatkuu edelleen kouluttautuen ja yhdessä eläen.


Kilisteltiin koko väen kanssa Tupahoivan Unelmien liikuntapäivässä 9.5.2018. Tänään on se hyvä päivä!


Koko huippuporukka juhlisti sertifikaatin uusintaa tyhypäivässä Ellivuoressa.

Tupahoivan uusi sertifikaatti

Oulunkylän kuntoutussairaalan osasto 2 B

Oulunkylän kuntoutussairaalan osastolle 2B myönnettiin kinestetiikan laatuyksikkösertifikaatti 17.1.2018.

Osastolla 2B on 24 paikkaa. Siellä hoidetaan sotainvalideja ympärivuorokautisessa – ja intervallihoidossa. Lisäksi osastolla on sotainvalideja ja veteraaneja kuntoutusjaksoilla.

Henkilökunta kertoo, että kinestetiikan myötä luovuus on lisääntynyt sekä henkilökunnan välinen yhteistyö on tiivistynyt, samoin hoitajan ja kuntoutujan välinen vuorovaikutus on syventynyt. Osaston lähihoitaja aloittaa kinestetiikan tutorkoulutuksen maaliskuussa.

Oulunkylän kuntoutussairaalan sertifikaatti

Oulunkylän kuntoutussairaalan verkkosivut

Uudenkaarlepyyn sairaskoti jatkaa kinestetiikan laatuyksikkönä

Uudenkaarlepyyn sairaskoti sertifioitiin Suomen ensimmäiseksi kinestetiikan laatuyksiköksi 14.3.2014. Sertifikaatti uusittiin 15.2.2017 ja se on voimassa 15.2.2020 saakka.

Sairaskodin toiminta täyttää edelleen laatuyksikön kriteerit. Laitos toimii toiminnallisen kuntoutuksen edelläkävijänä Suomessa. Sekä Valtiokonttori että Kela ovat auditoineet toiminnan laatua. Hoito- ja kuntoutustoiminnan tavoitteena on erilaisin tavoin parantaa potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Kuntouttavan hoitotyön tavoitteeksi ja filosofiaksi on vuosien varrella muodostunut olemassa olevan toimintakyvyn vahvistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Koko kuntoutuskodin henkilöstöpanokset ovat olleet tärkeitä laatuyksikön kriteerien ylläpitämiseksi. Kinestetiikan avulla hoitohenkilökunta kokee oppineensa työtavan joka vähentää oman työn fyysistä kuormitusta ja samalla kehittää potilaan toimintakykyä.

Suomen Kinestetiikkayhdistys onnittelee koko sairaskodin henkilökuntaa!

Lisätietoja antaa:
Stina Westlin, osastonhoitaja
06 78 89 038
stina.westlin(at)nykarIebysjukhem.fi

Uudenkaarlepyyn sairaskodin uusi sertifikaatti

Kuusamon Katrinkoti

sertifioitiin laatuyksiköksi 25.11.2016

Kinestetiikan laatuyksiköksi sertifioitu Katrinkoti tarjoaa vuorohoitoa, kuntoutusta ja/tai tilapäistä asumista ikääntyneille kuusamolaisille. Asiakaspaikkoja on 21. Katrinkodin punainen lanka on kuntoutumista edistävän työmenetelmän periaate, jonka mukaan asiakkaita kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan ja osallistumaan oman arkensa suunnitteluun. Sisäistetyn kuntouttavan työotteen ovat huomanneet myös ulkopuoliset, esim.paikallinen Lions Club on lahjoittanut ulkoiluvarusteita. Katrinkotiin kinestetiikka on tullut jäädäkseen. Tutorina ft Sari Ervasti saa taattua aikaa yhteistyölle kinestetiikkavastaavien kanssa onnistuneen työvuorosuunnittelun ansioista. Omahoitajat sekä tutori toimivat yhdessä ja asiat kirjataan kunkin asiakkaan henkilökohtaiseen kuntoutuskorttiin. Kinestetiikka on aina mukana myös palavereissa. Yksityinen puoli on huomannut kaupungin hienon tuloksen ja tulee perässä.

Kuvassa vasemmalta Arja Riekki, Merja Oinas, Kati Turkia, Virpi Määttä ja Sari Ervasti
Lisätietoja antaa:
Sari Ervasti
Ft, kinestetiikka tutori
Katrinkoti, Kuusamo
sari.ervasti(at)kuusamo.fi

Palvelutalo Pihapihlaja

sertifioitiin laatuyksiköksi 11.12.2015

Palvelutalo Pihapihlaja on Neuroliiton palvelutalo, jossa asuu vaikeavammaisia henkilöitä, joiden avun tarpeen taustalla on jokin neurologinen sairaus tai vamma. Asukkaiden toimintakyky on rajoittunut ja he tarvitsevat apua lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa.

Kahden tutorin avulla kinestetiikan jalkautuminen helpottui huomattavasti. Kinestetiikka on tällä hetkellä muotoutunut jokapäiväiseksi osaksi arkea Pihapihlajassa. Sertifikaatin saaminen on motivaatioita lisäävä tekijä, mutta se on myös velvoite jatkuvaan kehittämiseen ja taitojen ylläpitämiseen. Ennen kaikkea sertifikaatti on kiitos ja tunnustus siitä työstä, mitä henkilökunta on halunnut kehittää.

Lisätietoja antaa:
Palvelutalon johtaja Irmeli Mäkinen
Palvelutalo Pihapihlaja
irmeli.makinen@neuroliitto.fi

Pihapihlaja

Kuvassa vasemmalta Pihapihlajan johtaja Irmeli Mäkinen, vastaava sairaanhoitaja  Mia Noetzel ja lähihoitaja / kinestetiikkatutori Satu Saranpää

Pihapihlajan sertifikaatti

Muistisairaiden hoivakoti Tupahoiva Sastamalassa

sertifioitiin kinestetiikan laatuyksiköksi 27.3.2015

Tupahoiva – oman tiensä kulkija
Muistisairaiden hoivakoti Tupahoiva Sastamalassa on lunastanut paikkansa alueella niin hyvänä työpaikkana kuin haluttuna hoivapaikkanakin. Henkilökunnan sairauslomia ei juurikaan ole ja vaihtuvuus on pientä. Asukaspaikan vapauduttua se täytyy nopeasti.

Kinestetiikan avulla pystymme hyödyntämään asukkaidemme fyysisiä voimavaroja, mutta se on myös kaikkeen vaikuttava toimintatapa. Lähellä olo ja koskettaminen on luonnollinen osa Tupahoivan elämää. Vanhaan työskentelytapaan ei ole paluuta.

Henkilöstö toimii kinestetiikan laatuyksikölle asetettujen kriteereiden mukaisesti koko ajan ideoiden ja uusia toimintatapoja soveltaen. Samalla työskentelyyn muistisairaiden kanssa on tullut uusi ulottuvuus.

Yhteydenottoihin vastaan mielelläni:
Auli Härkälä
+358 50 527 5747
auli.harkala@tupahoiva.com

tupahoiva

Tupahoivan sertifiointi Suomen 2. kinestetiikan laatuyksiköksi 27. 3. 2015. Kuvassa vasemmalta Sanna Tuppurainen, Mervi Rahola, Hannele Salmi ja Tupahoivan johtaja Auli Härkälä.

Tupahoivan sertifikaatti