• TUTOREIDEN LAATUKRITEERIT •

TUTOREIDEN LAATUKRITEERIT

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ©

Kinestetiikan tutorin laatukriteerit


Tutorin pätevyyden saaminen

Kinestetiikan tutori on suorittanut tutor-koulutuksen, jonka kesto on 5 päivää lähiopetusta (40 tuntia) ja 60 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Koulutus muodostuu teoriaopinnoista, käytännön harjoittelusta ja projektityöstä.


Tutorin oikeudet

  • Hoitotyöntekijöiden, terapeuttien ja muiden kinestetiikasta kiinnostuneiden ohjaaminen ja tukeminen kinestetiikan periaatteiden soveltamisessa käytännön tilanteisiin.
  • Kinestetiikan informaatiotilaisuuksien pitäminen omassa työyhteisössä sekä laajemmin.
  • Osallistuminen kinestetiikkakouluttajien kursseille apuohjaajana ilman kustannuksia.

Tutorin velvollisuudet

  • Työyhteisön motivoiminen ja kinestetiikan tietotaidon kehittäminen.
  • Oman tietotaidon ylläpitäminen ja kehittäminen osallistumalla vähintään kahden vuoden välein Suomen Kinestetiikkayhdistyksen järjestämille tutoreiden ja kouluttajien yhteisille koulutuspäiville.
  • Omasta tutortoiminnasta ja sen laadusta tiedottaminen Suomen Kinestetiikka yhdistykselle.

Tutorin laatukriteerit

Tutorin potilas-/asiakastyöskentely


Kuntouttavan- ja toimintakykyä ylläpitävän työotteen, ergonomian sekä tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvien riskien merkityksen ymmärtäminen hoitoja terapiatyössä.


Potilaan/asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn mahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden tarkoituksenmukainen huomiointi ja aktivointi Kinestetiikan periaatteiden mukaisesti.


Vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtäminen ohjaus- ja avustustilanteissa ja sen osa-alueiden soveltaminen potilaan/asiakkaan tarpeita vastaavasti.


Toiminnallisen anatomian ja ihmisen liikkumisen periaatteiden ymmärtäminen ja soveltaminen potilaan/asiakkaan tarpeita vastaavasti.


Ympäristön ja apuvälineiden hyödyntämien potilaan/asiakkaan toimintakykyä tukevasti sekä hoitajan tuki-ja liikuntaelimistöä säästävästi.


Tutorin oman liikkumisen merkityksen ymmärtäminen avustustilanteissa sekä oman kehon hallinta.


Työyhteisöjen tukeminen


Työskentelee koulutukseen osallistuneissa työyhteisöissä ohjaajana potilas/asiakas tilanteissa.


Ohjaa työyhteisöjä kinestetiikan jalkauttamisessa.

Toimittaa pyydettäessä Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:lle kirjallisen palautteen työyhteisön/tilaajan tukemisesta esimiehen allekirjoituksella


Oman tietotaidon ylläpitäminen/kehittäminen ja pätevyyden säilyttäminen


Työskentelee potilas/asiakastyössä.


Osallistuu vähintään kahden vuoden välein tutoreiden ja kouluttajien 1-päiväiseen täydennyskoulutukseen.