• TUTOREIDEN LAATUKRITEERIT •

TUTOREIDEN LAATUKRITEERIT

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ©

Kinestetiikan tutorin laatukriteerit


Tutorin pätevyyden saaminen

Kinestetiikan tutor on suorittanut tutorkoulutuksen, jonka kesto on viisi päivää lähiopetusta (40 tuntia) ja 60 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Koulutus muodostuu teoriaopinnoista, käytännön harjoittelusta ja projektisuunnitelmasta.


Tutorin oikeudet

  • hoitotyöntekijöiden, terapeuttien ja muiden kinestetiikasta kiinnostuneiden ohjaaminen ja tukeminen kinestetiikan periaatteiden soveltamisessa käytännön tilanteisiin
  • kinestetiikan informaatiotilaisuuksien pitäminen omassa työyhteisössä sekä laajemmin
  • osallistuminen kinestetiikkakouluttajien kursseille apuohjaajana ilman kustannuksia.

Tutorin velvollisuudet

  • työyhteisön motivoiminen ja kinestetiikan tietotaidon kehittäminen
  • oman tietotaidon ylläpitäminen ja kehittäminen osallistumalla vähintään kahden vuoden välein Suomen Kinestetiikkayhdistyksen järjestämille tutoreiden ja kouluttajien yhteisille koulutuspäiville
  • omasta tutortoiminnasta ja sen laadusta tiedottaminen Suomen Kinestetiikkayhdistykselle.

Tutorin laatukriteerit

Tutorin potilas- ja asiakastyöskentely


Tutor ymmärtää kuntouttavan ja toimintakykyä ylläpitävän työotteen, ergonomian sekä tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvien riskien merkityksen hoito- ja terapiatyössä.


Tutor tunnistaa potilaan ja asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn mahdollisuudet. Hän huomioi ja aktivoi ne kinestetiikan periaatteiden mukaisesti.


Tutor ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen ohjaus- ja avustustilanteissa. Hän soveltaa vuorovaikutuksen osa-alueita potilaan ja asiakkaan tarpeita vastaaviksi.


Tutor ymmärtää toiminnallisen anatomian ja ihmisen liikkumisen periaatteet ja soveltaa niitä potilaan ja asiakkaan tarpeita vastaaviksi.


Tutor hyödyntää ympäristöä ja apuvälineitä potilaan ja asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi sekä hoitajan tuki- ja liikuntaelimistön säästämiseksi.


Tutor ymmärtää oman liikkumisensa ja oman kehonsa hallinnan merkityksen avustustilanteissa.


Työyhteisöjen tukeminen


Tutor työskentelee koulutukseen osallistuneissa työyhteisöissä ohjaajana potilas- ja asiakastilanteissa.


Tutor ohjaa työyhteisöjä kinestetiikan jalkauttamisessa.

Pyydettäessä tutor toimittaa kirjallisen palautteen työyhteisön tai tilaajan tukemisesta esihenkilön allekirjoituksella varustettuna Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:lle.


Oman tietotaidon ylläpitäminen, kehittäminen ja pätevyyden säilyttäminen


Tutor työskentelee potilas- tai asiakastyössä.


Tutor osallistuu vähintään kahden vuoden välein tutoreiden ja kouluttajien yksipäiväiseen täydennyskoulutukseen.