Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ©

Kinestetiikan tutorin laatukriteerit

Tutorin pätevyyden saaminen

 • Kinestetiikan tutori on suorittanut tutor-koulutuksen, jonka kesto on 5 päivää lähiopetusta (40 tuntia) ja 60 tuntia itsenäistä työskentelyä. Koulutus muodostuu teoriaopinnoista, käytännön harjoittelusta ja projektityöstä.

Tutorin oikeudet

 • Hoitotyöntekijöiden, terapeuttien ja muiden kinestetiikasta kiinnostuneiden ohjaaminen ja tukeminen kinestetiikan periaatteiden soveltamisessa käytännön tilanteisiin
 • Kinestetiikan informaatiotilaisuuksien pitäminen omassa työyhteisössä sekä laajemmin.
 • Osallistuminen kinestetiikkakouluttajien kursseille apuohjaajana ilman kustannuksia.

Tutorin velvollisuudet

 • Työyhteisön motivoiminen ja kinestetiikan tietotaidon kehittäminen.
 • Oman tietotaidon ylläpitäminen ja kehittäminen osallistumalla vähintään kahden vuoden välein Suomen Kinestetiikkayhdistyksen järjestämille tutoreiden ja kouluttajien yhteisille koulutuspäiville.
 • Omasta tutortoiminnasta ja sen laadusta tiedottaminen Suomen Kinestetiikka yhdistykselle.

Tutorin laatukriteerit

Tutorin potilas-/asiakastyöskentely

 1. Kuntouttavan- ja toimintakykyä ylläpitävän työotteen, ergonomian sekä tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvien riskien merkityksen ymmärtäminen hoitoja terapiatyössä
 2. Potilaan/asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn mahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden tarkoituksenmukainen huomiointi ja aktivointi Kinestetiikan periaatteiden mukaisesti.
 3. Vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtäminen ohjaus- ja avustustilanteissa ja sen osa-alueiden soveltaminen potilaan/asiakkaan tarpeita vastaavasti
 4. Toiminnallisen anatomian ja ihmisen liikkumisen periaatteiden ymmärtäminen ja soveltaminen potilaan/asiakkaan tarpeita vastaavasti
 5. Ympäristön ja apuvälineiden hyödyntämien potilaan/asiakkaan toimintakykyä tukevasti sekä hoitajan tuki-ja liikuntaelimistöä säästävästi.
 6. Tutorin oman liikkumisen merkityksen ymmärtäminen avustustilanteissa sekä oman kehon hallinta.

Työyhteisöjen tukeminen

 1. Työskentelee koulutukseen osallistuneissa työyhteisöissä ohjaajana potilas/asiakas tilanteissa.
 2. Ohjaa työyhteisöjä kinestetiikan jalkauttamisessa.

Toimittaa pyydettäessä Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:lle kirjallisen palautteen työyhteisön/tilaajan tukemisesta esimiehen allekirjoituksella

Oman tietotaidon ylläpitäminen/kehittäminen ja pätevyyden säilyttäminen

 1. Työskentelee potilas/asiakastyössä
 2. Osallistuu vähintään kahden vuoden välein tutoreiden ja kouluttajien 1-päiväiseen täydennyskoulutukseen