• KINESTETIIKAN® TUTORTOIMINTA •

KINESTETIIKAN® TUTORTOIMINTA

Kinestetiikan® tutor

Kinestetiikan® tutor

Kinestetiikan tutor on suorittanut tutorkoulutuksen,
jonka kesto on 5 päivää, eli 40 tuntia, lähiopetusta ja 60 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Koulutus muodostuu teoriaopinnoista, käytännön harjoittelusta ja projektisuunnitelmasta.


Kinestetiikan® tutor ohjaa ja tukee kinestetiikan periaatteiden soveltamista käytännön tilanteissa potilas- ja asiakastyössä. Tutor työskentelee koulutukseen osallistuneissa työyhteisöissä ohjaajana, motivoi työyhteisöä ja kehittää kinestetiikan tietotaitoa. Hän ohjaa työyhteisöjä kinestetiikan jalkauttamisessa ja pitää informaatiotilaisuuksia.

Kinestetiikan® tutor

Kinestetiikan® tutor

Kinestetiikan tutor on suorittanut tutorkoulutuksen,
jonka kesto on 5 päivää, eli 40 tuntia, lähiopetusta ja 60 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Koulutus muodostuu teoriaopinnoista, käytännön harjoittelusta ja projektisuunnitelmasta.


Kinestetiikan® tutor ohjaa ja tukee kinestetiikan periaatteiden soveltamista käytännön tilanteissa potilas- ja asiakastyössä. Tutor työskentelee koulutukseen osallistuneissa työyhteisöissä ohjaajana, motivoi työyhteisöä ja kehittää kinestetiikan tietotaitoa. Hän ohjaa työyhteisöjä kinestetiikan jalkauttamisessa ja pitää informaatiotilaisuuksia.

Kinestetiikan® tutor

Kinestetiikan tutor on suorittanut tutorkoulutuksen,
jonka kesto on 5 päivää, eli 40 tuntia, lähiopetusta ja 60 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Koulutus muodostuu teoriaopinnoista, käytännön harjoittelusta ja projektisuunnitelmasta.


Kinestetiikan® tutor ohjaa ja tukee kinestetiikan periaatteiden soveltamista käytännön tilanteissa potilas- ja asiakastyössä. Tutor työskentelee koulutukseen osallistuneissa työyhteisöissä ohjaajana, motivoi työyhteisöä ja kehittää kinestetiikan tietotaitoa. Hän ohjaa työyhteisöjä kinestetiikan jalkauttamisessa ja pitää informaatiotilaisuuksia.


Mitä on kinestetiikan tutorointi?

Mitä on kinestetiikan tutorointi?

Kinestetiikan jalkautuminen hoito- ja terapiatyöhön edellyttää jatkuvaa tukea käytännössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät tarvitsevat yksilöllistä ja motivoivaa ohjausta kinestetiikan käyttämisessä omassa työssään. Käytännössä ei ole aina mahdollista turvautua kinestetiikan kouluttajiin, jotka tukevat ja ohjaavat erilaisissa potilas- ja asiakastilanteissa.

Kinestetiikkatutorin merkitys kinestetiikan elämisessä on erittäin tärkeää.

Mitä on kinestetiikan tutorointi?

Kinestetiikan jalkauntuminen hoito- ja terapiatyöhön edellyttää jatkuvaa tukea käytännössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät tarvitsevat yksilöllistä ja motivoivaa ohjausta kinestetiikan käyttämisessä omassa työssään. Käytännössä ei ole aina mahdollista turvautua kinestetiikan kouluttajiin, jotka tukevat ja ohjaavat erilaisissa potilas- ja asiakastilanteissa.

Kinestetiikkatutorin merkitys kinestetiikan elämisessä on erittäin tärkeää.


Kinestetiikkatutorin toiminta oman työyhteisön ulkopuolella

 • informaatiotilaisuuksien pitäminen
 • työntekijöiden ja omaishoitajien ohjaaminen
 • työpajojen pitäminen työntekijöille ja omaishoitajille

Verkostoituminen ja tutortoiminnan kehittäminen

 • Jos organisaatiossa on useampia kinestetiikkatutoreita, he osallistuvat aktiivisesti tutoreiden yhteisten kehittämistilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen.
 • Kinestetiikan tutor osallistuu aktiivisesti tutoreiden alueellisiin verkostoitumistapaamisiin.
 • Tutor verkostoituu Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n kanssa ja hankkii sitä kautta uutta tietoa kinestetiikasta.
 • Hän ylläpitää ja kehittää omaa tietotaitoaan osallistumalla vähintään kahden vuoden välein Suomen Kinestetiikkayhdistyksen järjestämille tutoreiden ja kouluttajien yhteisille koulutuspäiville.

Kinestetiikan tutor tukee arjen hoitotyössä

Kinestetiikan tutor tukee arjen hoitotyössä


Tutorin oikeudet

 • hoitotyöntekijöiden, terapeuttien ja muiden kinestetiikasta kiinnostuneiden ohjaaminen ja tukeminen kinestetiikan periaatteiden soveltamisessa käytännön tilanteisiin
 • kinestetiikan informaatiotilaisuuksien pitäminen omassa työyhteisössä ja muualla
 • osallistuminen kinestetiikkakouluttajien kursseille apuohjaajana ilman kustannuksia.

Tutorin velvollisuudet

 • työyhteisön motivoiminen ja kinestetiikan tietotaidon kehittäminen
 • oman tietotaidon ylläpitäminen ja kehittäminen osallistumalla vähintään kahden vuoden välein Suomen Kinestetiikkayhdistyksen järjestämille tutoreiden ja kouluttajien yhteisille koulutuspäiville
 • omasta tutortoiminnasta ja sen laadusta tiedottaminen Suomen Kinestetiikkayhdistykselle.

Kinestetiikan tutor tarvitsee esihenkilön tuen työlleen

Kinestetiikan tutor tarvitsee esihenkilön tuen työlleen


Esihenkilö tukee tutoria, kun hän

 • mahdollistaa tutorille tutoroinnin suunnitteluun ja toteutukseen käytettävän ajan ja tarvittavat materiaalihankinnat ja suunnittelee tutorointia yhteistyössä tutorin kanssa
 • mahdollistaa tutorin osallistumisen apuohjaajana kinestetiikan peruskursseille sekä Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n täydennyskoulutuksiin vähintään kahden vuoden välein; täydennyskoulutus on edellytys tutornimikkeen säilymiselle
 • valtuuttaa tutorin ohjaamaan ja opastamaan henkilökuntaa ja edellyttää henkilökunnan osallistumista näihin ohjauksiin (työn ohessa tapahtuva ohjaus, työpajat yms.)
 • tukee tutorin toimintaa puuttumalla aktiivisesti mahdolliseen muutosvastarintaan ja muihin tutorin toimintaa estäviin tekijöihin
 • edistää yhteistyössä tutorin kanssa yhtenäistä kirjaamista, jotta se tukee kinestetiikan toimintamallin jalkautumista päivittäiseen työskentelyyn ja yhtenäisiin työskentelytapoihin
 • suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä tutorin kanssa kinestetiikan toimintamallin jalkautumisen ja tulosten seurannan työyhteisössä
 • kartoittaa työyhteisön kiinnostusta kinestetiikkaan ja tuen tarvetta toimintamallin ylläpitämiseksi esimerkiksi kehityskeskustelussa ja käy työntekijöiden toiveita läpi tutorin kanssa.

Esihenkilö voi halutessaan perehtyä kinestetiikan toimintamalliin osallistumalla erikseen esihenkilöille räätälöidyille kursseille.


Kiinnostuitko tutortoiminnasta?

Kiinnostuitko tutortoiminnasta?


Osallistumisvaatimukset

Jotta voisit osallistua tutorkoulutukseen, sinulla on

 • suoritettu peruskurssi ja syventävä kurssi
 • laaja käytännön kokemus kinestetiikan soveltamisesta
 • työyhteisön tuki tutoroinnille
 • rohkeus ohjaamiseen ja esiintymiseen
 • henkilökohtainen vakuuttuminen kinestetiikan myönteisestä merkityksestä hoito- ja terapiatyössä.

Pohdi myös

Etukäteen on hyvä miettiä, mikä on

 • motivaatiosi tutorkoulutukseen
 • käytännön kokemuksesi kinestetiikan soveltamisesta
 • valmiutesi ohjaamiseen ja esiintymiseen
 • mahdollisuutesi kehittää kinestetiikkaa työyhteisössäsi.

Millä tavalla työyhteisösi tukee tutorina toimimistasi?
Millainen on kinestetiikan merkitys sinulle hoito- ja terapiatyössä?


Kohti tutorkoulutusta

Kohti tutorkoulutusta


Katso Kinestetiikan® tutorkoulutukset koulutuskalenterista:

Tutorkoulutus

Kinestetiikan tutoreita on jo reilusti yli sata! Löydätkö joukosta tuttujasi?

Tutorit

Tutorkouluttajana toimii Virpi Hantikainen, esh, TtT, dosentti, kinestetiikkakouluttaja, Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n puheenjohtaja.

Alla olevasta linkistä pääset täyttämään hakemuksen tutorkoulutukseen.

Täytä hakemus

Tutorkouluttajana toimii Virpi Hantikainen, esh, TtT, dosentti, kinestetiikkakouluttaja, Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n puheenjohtaja.

Alla olevasta linkistä pääset täyttämään hakemuksen tutorkoulutukseen.

Täytä hakemus