• KOULUTTAJIEN LAATUKRITEERIT •

KOULUTTAJIEN LAATUKRITEERIT

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ©

Kinestetiikan peruskurssikouluttajan laatukriteerit


Kouluttajan pätevyyden saaminen

Kinestetiikan peruskurssikouluttaja on suorittanut kouluttajakoulutuksen, jonka kesto on 21 päivää (168 h).
Koulutus muodostuu teoriaopinnoista, käytännön harjoittelusta sekä kypsyysnäytteestä.


Kouluttajan oikeudet

  • Kinestetiikan peruskurssikouluttaja on oikeutettu pitämään kinestetiikan nelipäiväisiä peruskursseja ja informaatiotilaisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle.

Kouluttajan velvollisuudet

  • pitää laadullisesti korkeatasoisia kursseja Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n laatukriteerien mukaisesti
  • kehittää kinestetiikan kurssien sisältöä ja menetelmiä yleisesti sekä terveyden- ja sosiaalihuollon erikoisaloilla
  • edistää päättäjien ymmärrystä kinestetiikan hyödyistä terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön, omaishoitajien sekä erityisryhmien fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle, elämänlaadulle, työssä jaksamiselle sekä kansantaloudelle.


Kouluttajan laatukriteerit

Kouluttajan potilas- ja asiakastyöskentely

Kouluttaja ymmärtää kuntouttavan ja toimintakykyä ylläpitävän työotteen, ergonomian sekä tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvien riskien merkityksen hoito- ja terapiatyössä.


Kouluttaja tunnistaa potilaan ja asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn mahdollisuudet. Hän huomioi ja aktivoi ne kinestetiikan periaatteiden mukaisesti.


Kouluttaja ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen ohjaus- ja avustustilanteissa. Hän soveltaa vuorovaikutuksen osa-alueita potilaan ja asiakkaan tarpeita vastaaviksi.


Kouluttaja ymmärtää toiminnallisen anatomian ja ihmisen liikkumisen periaatteet ja soveltaa niitä potilaan ja asiakkaan tarpeita vastaaviksi.


Kouluttaja hyödyntää ympäristöä ja apuvälineitä potilaan ja asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi sekä hoitajan tuki- ja liikuntaelimistön säästämiseksi.


Kouluttaja ymmärtää oman liikkumisensa ja oman kehonsa hallinnan merkityksen avustustilanteissa.


Kouluttajana toimiminen


Kouluttaja esittää kinestetiikan tavoitteen ja merkityksen hoito- ja terapiatyölle perustellusti ja vakuuttavasti.


Kouluttaja opettaa kinestetiikan käsitteet selkeästi, käytäntöön ohjaavasti ja hyödyntäen monipuolisesti eri menetelmiä.


Kouluttaja muodostaa kinestetiikan peruskurssista loogisen kokonaisuuden.


Kouluttaja huomioi kurssilaisten taustat ja odotukset sekä osaa soveltaa opetustaan näistä lähtökohdista lähtien.


Kouluttaja huomioi kurssilaisten kinestetiikan tiedon, ymmärryksen ja taidon tason peruskurssin aikana ja sen lopussa.


Kouluttaja suunnittelee kurssilaisten kanssa konkreettisia mahdollisuuksia kinestetiikan soveltamisessa käytäntöön kurssin jälkeen.


Työyhteisöjen tukeminen


Kouluttaja työskentelee koulutukseen osallistuneissa työyhteisöissä ohjaajana potilas- ja asiakastilanteissa mahdollisuuksien mukaan.


Kouluttaja ohjaa työyhteisöjä kinestetiikan jalkauttamisessa.


Oman tietotaidon ylläpitäminen ja kehittäminen ja pätevyyden säilyttäminen


Kouluttaja työskentelee potilas- tai asiakastyössä.


Kouluttaja osallistuu vuoden välein pidettävään kinestetiikan kaksipäiväiseen täydennyskoulutukseen.


Kouluttaja pitää vähintään kaksi peruskurssia vuodessa mahdollisuuksiensa mukaan tai osoittaa muulla tavalla pätevyytensä.


Kouluttaja

  • esittää kinestetiikan tavoitteen ja merkityksen hoito- ja terapiatyölle perustellusti ja vakuuttavasti
  • opettaa kinestetiikan käsitteet selkeästi, käytäntöön ohjaavasti ja hyödyntäen monipuolisesti eri menetelmiä
  • muodostaa kinestetiikan peruskurssista loogisen kokonaisuuden
  • huomioi kurssilaisten taustat ja odotukset sekä osaa soveltaa opetustaan näistä lähtökohdista lähtien
  • huomioi kurssilaisten kinestetiikan tiedon, ymmärryksen ja taidon tason peruskurssin aikana ja sen lopussa
  • suunnittelee kurssilaisten kanssa konkreettisia mahdollisuuksia kinestetiikan soveltamisessa käytäntöön kurssin jälkeen.


Opetusnäyttö

ARVIOINNIN KRITEERIT

HYVÄKSYTTY

HYLÄTTY

Opiskelija esittää kinestetiikan tavoitteen ja merkityksen hoito- ja terapiatyölle perustellusti ja vakuuttavasti.


Opiskelija ilmaisee ymmärrettävästi tavoitteen ja merkityksen sekä kinestetiikan ja potilassiirtoergonomian yhtäläisyydet ja erot.


Kinestetiikan tavoite ja merkitys sekä yhteys potilassiirtoergonomiaan jää epäselväksi.

Opiskelija opettaa kinestetiikan käsitteet selkeästi, käytäntöön ohjaavasti


Opiskelija pysyy opetettavassa käsitteessä eikä rönsyile ja käyttää käsitteeseen sopivaa perusharjoitetta.


Käsitteen opettaminen on epäselvää ja käytetty perusharjoite ei vastaa tarkoitusta.


Opiskelija tuo selkeästi esille jokaisen käsitteen perusajatuksen, merkityksen liikkumiselle sekä oppimistavoitteen.


Perusajatus ei selkiydy ja merkitys liikkumiselle jää epäselväksi. Oppimistavoitetta ei esitetä.


Opiskelija pystyy soveltamaan käsitteitä erilaisiin kurssilaisten esittämiin käytännön tilanteisiin. Hän etsii yhdessä kurssilaisten kanssa erilaisia mahdollisuuksia käyttäen kinestetiikan käsitteitä apuvälineenä.


Opiskelija ei pysty soveltamaan käsitteitä konkreettisiin tilanteisiin.

hyödyntäen kinestetiikan oppimispolkua.


Opetus sisältää selkeän teoreettisen perusteen, oman kehokokemuksen, parityöskentelyn ja käytännön sovelluksen.


Opetus ei sisällä selkeää teoreettista perustetta, omaa kehokokemusta, parityöskentelyä tai käytännön sovellusta.

Opiskelija muodostaa kinestetiikan peruskurssista loogisen kokonaisuuden.


Opiskelija tuo selkeästi esille kaikkien käsitteiden yhteisen sekä yksittäisen merkityksen liikkumiselle.


Kinestetiikan ja kurssin punainen lanka jää epäselväksi.

Opiskelija huomioi kurssilaisten taustat, odotukset ja oppimistyylit ja osaa soveltaa opetustaan näistä lähtökohdista lähtien.


Opiskelija selvittää kurssin alussa kurssilaisten taustat ja odotukset kurssilta ja peilaa opetustaan niihin koko kurssin ajan.


Opiskelija ei selvitä kurssilaisten taustoja ja odotuksia tai selvittää ne, mutta ei huomioi niitä kurssin aikana.

Opiskelija huomioi kurssilaisten kinestetiikan tiedon, ymmärryksen ja taidon tason peruskurssin aikana ja sen lopussa.


Opiskelija antaa kurssilaisten työstää pienryhmissä käsitteiden sisältöä ja käytäntöön soveltamista siten kuin he itse ovat käsitteen ymmärtäneet.


Kurssilaisilla ei mahdollisuutta työstää käsitettä pienryhmässä.

Opiskelija suunnittelee kurssilaisten kanssa konkreettisia mahdollisuuksia kinestetiikan soveltamisessa käytäntöön kurssin jälkeen.


Opetus sisältää suunnittelun.


Opetus ei sisällä suunnittelua.

Hyväksytty opetusnäyttö edellyttää kaikkien kriteerien täyttymistä.
Hylätty opetusnäyttö edellyttää opiskelijan osallistumista Virpi Hantikaisen nelipäiväiselle peruskurssille kaikkina päivinä sekä näytön suorittamista kurssin aikana.