• KOULUTTAJIEN LAATUKRITEERIT •

KOULUTTAJIEN LAATUKRITEERIT

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry ©

Kinestetiikan peruskurssikouluttajan laatukriteerit


Kouluttajan pätevyyden saaminen

Kinestetiikan peruskurssikouluttaja on suorittanut kouluttajakoulutuksen, jonka kesto on 21 päivää (168 h).
Koulutus muodostuu teoriaopinnoista, käytännön harjoittelusta, projektityöstä sekä kypsyysnäytteestä.


Kouluttajan oikeudet

  • Kinestetiikan peruskurssikouluttaja on oikeutettu pitämään kinestetiikan 4 päiväisiä peruskursseja sekä informaatiotilaisuuksia sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle.

Kouluttajan velvollisuudet

  • Pitää laadullisesti korkeatasoisia kursseja Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n laatukriteerien mukaisesti
  • Kehittää kinestetiikan kurssien sisältöä ja menetelmiä yleisesti sekä terveyden- ja sosiaalihuollon erikoisaloilla
  • Edistää päättäjien ymmärrystä kinestetiikan hyödyistä terveyden-ja sosiaalihuollon henkilöstön, omaishoitajien sekä erityisryhmien fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle,elämänlaadulle, työssä jaksamiselle sekä kansantaloudelle

Kouluttajan laatukriteerit

Kouluttajan potilas-/asiakastyöskentely


Kuntouttavan- ja toimintakykyä ylläpitävän työotteen, ergonomian sekä tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvien riskien merkityksen ymmärtäminen hoito- ja terapiatyössä.


Potilaan/asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn mahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden tarkoituksenmukainen huomiointi ja aktivointi kinestetiikan periaatteiden mukaisesti.


Vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtäminen ohjaus- ja avustustilanteissa ja sen osa-alueiden soveltaminen potilaan/asiakkaan tarpeita vastaavasti.


Toiminnallisen anatomian ja ihmisen liikkumisen periaatteiden ymmärtäminen ja soveltaminen potilaan/asiakkaan tarpeita vastaavasti.


Ympäristön ja apuvälineiden hyödyntämien potilaan/asiakkaan toimintakykyä tukevasti sekä hoitajan tuki-ja liikuntaelimistöä säästävästi.


Kouluttajan oman liikkumisen merkityksen ymmärtäminen avustustilanteissa sekä oman kehon hallinta.


Kouluttajana toimiminen


Esittää kinestetiikan tavoitteen ja merkityksen hoito- ja terapiatyölle perustellusti ja vakuuttavasti


Opettaa kinestetiikan käsitteet selkeästi, käytäntöön ohjaavasti ja hyödyntäen monipuolisesti eri menetelmiä.


Muodostaa kinestetiikan peruskurssista loogisen kokonaisuuden.


Huomioi kurssilaisten taustat ja odotukset sekä osaa soveltaa opetustaan näistä lähtökohdista lähtien.


Huomioi kurssilaisten Kinestetiikan tiedon, ymmärryksen ja taidon tason peruskurssin aikana ja sen lopussa


Suunnittelee kurssilaisten kanssa konkreettisia mahdollisuuksia kinestetiikan soveltamisessa käytäntöön kurssin jälkeen.


Työyhteisöjen tukeminen


Työskentelee koulutukseen osallistuneissa työyhteisöissä ohjaajana potilas/asiakas tilanteissa mahdollisuuksien mukaan.


Ohjaa työyhteisöjä kinestetiikan jalkauttamisessa.


Oman tietotaidon ylläpitäminen/kehittäminen ja pätevyyden säilyttäminen


Työskentelee potilas/asiakastyössä


Osallistuu vuoden välein pidettävään kinestetiikan 2-päiväiseen täydennyskoulutukseen


Pitää vähintään 2 peruskurssia vuodessa mahdollisuuksien mukaan tai osoittaa muulla tavalla pätevyytensä


Kouluttajana toimiminen

  • Esittää kinestetiikan tavoitteen ja merkityksen hoito- ja terapiatyölle perustellusti ja vakuuttavasti.
  • Opettaa kinestetiikan käsitteet selkeästi, käytäntöön ohjaavasti ja hyödyntäen monipuolisesti eri menetelmiä
  • Muodostaa kinestetiikan peruskurssista loogisen kokonaisuuden
  • Huomioi kurssilaisten taustat ja odotukset sekä osaa soveltaa opetustaan näistä lähtökohdista lähtien
  • Huomioi kurssilaisten kinestetiikan tiedon, ymmärryksen ja taidon tason peruskurssin aikana ja sen lopussa
  • Suunnittelee kurssilaisten kanssa konkreettisia mahdollisuuksia kinestetiikan soveltamisessa käytäntöön kurssin jälkeen.

Hyväksytty opetusnäyttö edellyttää kaikkien kriteerien täyttymistä.
Hylätty opetusnäyttö edellyttää kouluttajan osallistumista Virpi Hantikaisen peruskurssille kokonaisuudessa sekä näytön suorittamista kurssin aikana.


Opetusnäyttö

HYVÄKSYTTY

HYLÄTTY


Ilmaisee ymmärrettävästi tavoitteen/merkityksen sekä kinestetiikan ja potilassiirtoergonomian yhtäläisyydet ja erot.


Kinestetiikan tavoite ja merkitys sekä yhteys potilassiirtoergonomiaan jää epäselväksi.


Pysyy opetettavassa käsitteessä, ei rönsyile ja käyttää käsitteeseen sopivaa perusharjoitetta.


Käsitteen opettaminen on epäselvää ja käytetty perusharjoite ei vastaa tarkoitusta.


Tuo selkeästi esille jokaisen käsitteen perusajatuksen, merkityksen liikkumiselle sekä oppimistavoitteen.


Perusajatus ei selkiydy ja merkitys liikkumiselle jää epäselväksi. Oppimistavoitetta ei esitetä.


Pystyy soveltamaan käsitteitä erilaisiin kurssilaisten esittämiin käytännön tilanteisiin. Etsii yhdessä kurssilaisten kanssa erilaisia mahdollisuuksia käyttäen kinestetiikan käsitteitä apuvälineenä.


Ei pysty soveltamaan konkreettisiin tilanteisiin.


Opetus sisältää selkeän teoreettisen perusteen, oman kehokokemuksen, parityöskentelyn ja käytännön sovelluksen.


Opetus ei sisällä selkeää teoreettista perustetta, omaa kehokokemusta, parityöskentelyä tai käytännön sovellusta.


Tuo selkeästi esille kaikkien käsitteiden yhteisen sekä yksittäisen merkityksen liikkumiselle.


Kinestetiikan ja kurssin punainen lanka jää epäselväksi.


Selvittää kurssin alussa taustat ja odotukset kurssilta ja peilaa opetustaan näihin koko kurssin ajan.


Ei selvitä kurssilaisten taustoja ja odotuksia tai selvittää ne, mutta ei huomioi niitä kurssin aikana.


Antaa kurssilaisten työstää pienryhmissä käsitteiden sisältöä ja käytäntöön soveltamista siten kuin he itse ovat käsitteen ymmärtäneet.


Kurssilaisilla ei mahdollisuutta työstää käsitettä pienryhmässä.


Opetus sisältää suunnittelun.


Opetus ei sisällä suunnittelua.