Lähihoitajaopiskelijoita kokeilemassa papupallon mahdollisuuksia turvallisuusosaamisen tunneilla. Sosiaali- ja terveysalan opettajat perehtyivät liikkumista ja toimintoja tukevaan asentohoitoon.

 

Olemme Gradia Jyväskylässä kehittäneet yhteistyössä Kinestetiikkayhdistyksen kanssa kinestetiikan sisällyttämistä sosiaali- ja terveysalan opintoihin parin viime vuoden ajan. Gradia Jyväskylässä järjestetään ammatillista peruskoulutusta sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin johtavaa koulutusta, joista sosiaali- ja terveysala on yksi suurimmista. Sosiaali- ja terveysalan ammateissa työ koetaan usein kuormittavana sekä fyysisesti että psyykkisesti. Yhteistyö Kinestetiikkayhdistyksen kanssa tarjosi tähän haasteeseen ratkaisumahdollisuuksia. Yhdessä pyrimme löytämään uusia toimintatapoja, jotta opiskelijoilla olisi enemmän valmiuksia kohdata työelämän haasteita.

Yhteistyön alkuvaiheessa toteutimme kokeiluina erilaisia perehdytyksiä kinestetiikkaan eri tutkintokoulutuksissa (sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa, kehitysvamma-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sekä vanhustyön erikoisammattitutkinnossa) ja työpaikoilla. Ajatuksena oli, että opiskelijat saavat käsityksen kinestetiikasta voimavaralähtöisenä toimintatapana ja kiinnostuisivat kinestetiikan mahdollisuuksista.

Näiden kokeilujen pohjalta olemme rakentaneet mallin kinestetiikan sisällyttämisestä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitajan koulutukseen, jota nyt parhaillaan pilotoimme. Pilotoinnin tavoitteena on, että keskiössä on voimavaralähtöinen ja asiakasta osallistava työ kinestetiikan avulla. Koko opintojen ajan punaisena lankana ovat kinestetiikan toimintamallit. Opiskelijat eivät suorita opintojen aikana kinestetiikan peruskurssia vaan niin sanotut kinestetiikan alkeiden opinnot.

Opintojen aikana opiskelijat suorittavat opintokokonaisuuksia, joihin sisältyy kinestetiikkaa. Näissä kinestetiikkaa tarkastellaan erilaisista näkökulmista. Opintojen alkuvaiheessa tutustutaan vuorovaikutuksen ja asiakkaan kohtaamisen lisäksi siihen, miten hoitaja voi turvallisesti omaa kehoa käyttäen avustaa asiakasta. Käymme läpi muun muassa liikkeen elementtien sekä voiman käsitteitä. Edellä mainittujen lisäksi turvallisuusosaamisen, päivittäisten toimintojen ohjauksen ja avustamisen sekä toimintakyvyn edistämisen harjoittelua lähestytään kinestetiikan käsitteiden – ihmisen liikkuminen, ihmisen toiminnot sekä ympäristö – kautta.

Kun opinnot ovat edenneet osaamisalavaiheeseen, sairaanhoidon ja huolenpidon, vammaistyön sekä ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen opiskelijoilla on niin sanottu kinestetiikkapäivä. Tavoitteena on, että näillä opiskelijoilla on tuon päivän jälkeen valmiudet lähteä harjoittelemaan kinestetiikan soveltamista asiakastyössä. Näin lähihoitajan ammattiin valmistuvilla olisi ymmärrys kinestetiikan peruskäsitteistä ja toimintatavoista, joiden kautta he voivat perustella omia työskentelytapojaan ja löytävät vaihtoehtoja yksilölliseen työskentelyyn.

Tätä kirjoittaessa ovat valmistumassa ensimmäiset opiskelijat, jotka ovat olleet mukana pilotoinnissa opintojen alkuvaiheesta asti. Olemme keränneet heiltä palautetta kinestetiikan opetuksesta lähihoitajakoulutuksessa. Opiskelijoille vahvimmin mieleen oli jäänyt, että kinestetiikka on voimavaralähtöinen lähestymistapa asiakkaan avustamiseen. Esille nousivat myös asiakkaan omien luonnollisten liikemallien tukeminen sekä oman kosketuksen ja liikkeen merkitys avustaessa. Palautteen perusteella lähes 90 % opiskelijoista oli hyödyntänyt kinestetiikan oppeja työelämässä. Ne opiskelijat, jotka eivät olleet päässeet hyödyntämään kinestetiikkaa, mainitsivat esteiksi työpaikalla käytössä olleet toimintatavat ja arkuuden tuoda opiskelijana esille omia ajatuksia. Osassa palautteissa toivottiin myös lisää kinestetiikkaan liittyvää opetusta. Lähes kaikki opiskelijat kertoivat olevansa kiinnostuneita osallistumaan tulevaisuudessa kinestetiikan peruskurssille.

Kokemuksemme ja opiskelijoiden palautteiden perusteella pilotointia kannattaa jatkaa ja kehittää toimintamallia edelleen. Tavoitteenamme on saada tästä toteutuksesta pysyvä toimintatapa Gradia Jyväskylän lähihoitajakoulutukseen.

Annamme mielellämme aiheesta lisätietoja, jos kiinnostuit.

Kinestetiikkatutorit
Sari Jokinen
sari.jokinengradia.fi
Henna Pernu
henna.pernugradia.fi