Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla kinestetiikan implementointia Vaasan keskussairaalan vuodeosastohoidon palvelualueelle. Tavoitteena oli tuottaa Vaasan keskussairaalalle tietoa vuosina 2011–2016 toteutuneesta kinestetiikan implementointiprosessista. Toimivimmiksi keinoiksi implementoida kinestetiikka vuodeosastojen palvelualueelle todettiin kinestetiikan opiskelu, implementoinnin hyvä johtaminen, implementoijan rohkeus sekä havainnot kinestetiikan onnistumisesta. Haastatellut kinestetiikan implementoijat olivat sitä mieltä, että kaikkien hoitotyöntekijöiden tulisi käydä kinestetiikan peruskurssi.

Kinestetiikka vaikutti vastaajien toimintakykyyn parantamalla fyysistä jaksamista, lisäämällä työn mielekkyyttä, parantamalla työergonomiaa ja vähentämällä tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Kinestetiikka oli yhteydessä toimintakykyyn lisäämällä jaksamista varsinkin vanhemmilla vastaajilla sekä korkeamman kinestetiikkakoulutuksen saaneilla vastaajilla. Kinestetiikka oli yhteydessä myös korkeamman kinestetiikkakoulutuksen saaneiden vastaajien parempaan henkiseen jaksamiseen. Jatkossa on suositeltavaa kehittää yhtenäinen kinestetiikkamalli vuodeosastohoidon palvelualueelle ja tutkia sen toimivuutta.

Julkaisun pysyvä osoite on:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805076880