ARJEN HOITOTYÖSSÄ JULKISILLA ja yksityisillä palveluntarjoajilla on toimintakulttuuriltaan erilaisia työyhteisöjä. Kaikissa toimintaympäristöissä kuten sairaaloissa, hoivaorganisaatioissa, kuntoutusyksiköissä ja kotihoidossa asiakkaan/potilaan ihmisarvoinen, kunnioittava kohtaaminen ja kokonaisvaltainen hoito ovat ammatillisuuden kulmakiviä.

Miten nämä toteutuvat, riippuu useista eri tekijöistä. Henkilöstömitoitukset ovat yksi jatkuvasti esillä oleva tärkeä tekijä. Lisäksi hoidon laatuun vaikuttavat johtamisen laatu, toisia kunnioittava ilmapiiri, henkilöstön asenteet, sitoutuminen työhön sekä tiedot ja taidot, joilla työtä tehdään. Viime aikoina on tuotu esille ikäihmisten hoidon laatuongelmia suurten yksityisten yritysten hoiva- ja terveyspalvelualan yksiköissä. Laatuongelmien esille tuominen ja niihin reagoiminen on saanut jo kauan odotettua julkisuutta. Tässä yhteydessä on hyvä tarkastella myös julkisten palveluntarjoajien hoidon laatua ja sen toteutumista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tiedämme mitä hyvä hoito sisältää. Mielestämme on kiinnitettävä huomiota yhä enemmän siihen, miten hyvää hoitoa toteutetaan – ei ainoastaan mitä tehdään ja millä resurssilla, vaan miten tehdään. Kysymyksessä on SEKÄ resurssi -ETTÄ osaamisongelma! Samoin ikäihmisten omia toiveita hyvästä hoidosta on kuultava ja toteutettava aktiivisemmin. Työntekijän ja asiakkaan/potilaan hyvinvointi ja jaksaminen ovat kinestetiikan voimavaralähtöisen toimintamallin keskiössä. Henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva työntekijä voi tarjota asiakkaalle/potilaalle hänen ansaitsemaansa hyvää hoitoa.

Suomen Kinestetiikkayhdistys kehittää aktiivisesti toimintamalleja esimiehille ja työntekijöille. Esimiehille suunnatut kinestetiikan koulutukset pureutuvat organisaation johtamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Esimiesten vertaistukiverkoston avulla hyvät käytänteet siirtyvät koko Suomen alueelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön vuorovaikutus- ja avustustaitoja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden/potilaiden osallisuuden tukemista kaikilla hoitotyön alueilla tuetaan Suomen Kinestetiikkayhdistyksen kehittämillä koulutuskokonaisuuksilla (mm. kinestetiikan perus-, syventävä- ja tutorkoulutukset sekä liikkumista ja toimintoja tukeva asentohoitokoulutus). Tuemme myös omaishoitajien jaksamista tarjoamalla heille jopa ilmaisia koulutuksia. Hoito- ja terapiatyöntekijöillä on mahdollisuus saada kinestetiikan avulla työhönsä konkreettinen työväline, jota he voivat soveltaa välittömästi työssään, jolloin oma jaksaminen paranee sekä asiakkaiden/potilaiden osallisuus mahdollistuu. Tämä lisää selkeästi koko yhteisön hyvinvointia.

Vuodesta 2014 Suomen Kinestetiikkayhdistys on sertifioinut kinestetiikan laatuyksiköitä laatimiensa laatukriteerien perusteella. Kriteerit ovat laadullisia ja arviointi kohdistuu työilmapiiriin, henkilöstön toimintaan, potilaiden/asiakkaiden/omaisten osallisuuteen sekä organisaation toimintatapaan. Tähän mennessä Suomessa on useita sertifioituja kinestetiikan laatuyksikköjä esimerkiksi Uudenkaarlepyyn sairaskoti, Uusikaarlepyy; Hoivakoti Tupahoiva, Sastamala; Anninpirtti, Sastamala; Neuroliiton palvelutalo Pihapihlaja, Seinäjoki; Porkkapirtin Niittyvilla, Kuusamo; Oulunkylän kuntoutussairaalan osastot 2B ja 3A, Helsinki; Myllypuron monipuolinen palvelukeskus os.5, Helsinki; Koskelan monipuolinen palvelukeskus os. F3, Helsinki; Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen Pikkupihlaja, Seinäjoki. Näihin kaikkiin yksiköihin on mahdollisuus mennä toteamaan kuinka laadukasta asiakas-/potilaslähtöistä työtä toteutetaan.

”Kotona on hyvä olla, mutta täällä vielä parempi”, Terttu Sundberg Sastamalan Tupahoivan asukas. (Iltalehti 2.2.2019)

Kinestetiikan voimavaralähtöisen toimintamallin avulla emme voi parantaa kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohtia, joita kohtaamme hoitotyössä. Voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, että jokaisella hoidon ja hoivan tarpeessa olevalla ihmisellä olisi mahdollisuus tulla kohdatuksi kunnioittavasti, voimavarat huomioiden. Voimme vaikuttaa myös siihen, että jokaisella hoito- ja terapiatyön ammattilaisella on riittävät tiedot ja taidot, joilla voi ohjata ja avustaa avun tarpeessa olevia aidosti asiakaslähtöisesti ja heidän hyvinvointiaan lisäten. Tämä lisää myös omaisten hyvinvointia.

”Omakin elämän laatu on parantunut, kun tietää, että äiti on turvassa”, Airi Lehtinen Sastamalan Tupahoivan asukkaan omainen. (Iltalehti 2.2.2019)

15.02.2019

Suomen Kinestetiikkayhdistys hallitus

Yhdistyksen kummit:

Jaakko Valvanne, Geriatrian professori (emeritus), Tampereen yliopisto

Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja, Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Linkkejä:

Anninpirtti oli kunnallinen vanhainkoti, kunnes se heitti vanhan toimintafilosofian roskakoriin ja nosti asiakkaat ja heidän tarpeensa ja kykynsä keskiöön https://areena.yle.fi/1-4376213

Onko Sastamalassa Suomen paras hoivakoti? https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005987612.html?fbclid=IwAR1WWmv_ltH3I7b5fxx4CotitS_ZOssfkNTm5OdQMMtfoZu_Ip_VWDETctg

ILKKA Näin luonnollisia liikeratoja tuetaan kehitysvammaisten kanssa Eskoon Pikkupihlajassa https://www.ilkka.fi/kuvat-ja-videot/videot/näin-luonnollisia-liikeratoja-tuetaan-kehitysvammaisten-kanssa-eskoon-pikkupihlajassa-1.2799729