Kinestetiikkakouluttaja Jaana Ahosen opinnäytetyö kotihoidon tiimin muutoksesta kinestetiikan laatuyksiköksi

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, miten Tampereen kaupungin Tammerkosken kotihoidon tiimi kehittyi kinestetiikan sertifioiduksi laatuyksiköksi Maurerin (2021) toimintamallin juurruttamisen viitekehyksen mukaisesti.

Tutkimus tehtiin Carola Maurerin (2021) väitöskirjan Moving Competently – Learning from and with one another: Development of kinaesthetics competence in long-term care facilities tutkimuksen tuloksena esitettyyn teoreettiseen viitekehykseen, joka kuvaa konkreettisesti kuinka yksittäiset komponentit liittyvät ja ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa.

Tutkimuksen toimeksiantaja oli Suomen Kinestetiikkayhdistys ry.

Kinestetiikan tuomat hyödyt – kuten lisääntynyt työhyvinvointi ja fyysisen rasituksen väheneminen – saavutetaan, kun toimintatapa on vakiintunut työyksikön tavaksi toimia. Esihenkilön tietoisuus kinestetiikan mahdollisuuksista sekä hänen tarjoamansa tuki on yksi merkittävimpiä toimintatavan juurruttamisen edellytyksiä.

Tutkimuksessa tapahtumat on jaettu osiin edesauttaen muiden yksiköiden voivan mallia seuraamalla varmistua kinestetiikan toimintatavan juurtumisen päivittäiseen työhön.

Lue opinnäyte tästä linkistä

Suomen Kinestetiikkayhdistys kiittää Jaanaa suurenmoisesta työstä ja toivottaa paljon onnea valmistumisen johdosta!