Sertifikaatti voimassa 29.10.2024 asti

Kinestetiikan laatuyksikön sertifikaatti voimassa 29.10.2024 asti

Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen Pikkupihlaja

Sertifikaatti myönnetty 19.9.2018

Sertifikaatti uusittu 29.10.2021

Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen Pikkupihlaja on kuuden lapsen koti.

Pikkupihlajan huolenpito on verrattavissa normaaliin arkeen, ja siinä korostuu turvallinen ja kuntouttava arki sekä huolenpito. Lapsi voi kokea olevansa turvassa suhteessa häntä hoitaviin aikuisiin, muihin lapsiin ja ympäristöön. Pikkupihlajassa työskentelee 11 hoitajaa, yksi sairaanhoitaja, yksi ohjaaja sekä esimies. Pikkupihlajan ohjaaja Johanna Ala-Renko on kinestetiikkakouluttaja. Muu henkilökunta on käynyt kinestetiikan peruskurssin ja syventävän kurssin.

Pikkupihlaja tarjoaa lapselle kuntouttavan arjen turvallisessa ja rauhallisessa kasvuympäristössä. Jokaisella lapsella on nimetty omahoitaja. Toimintaa toteutetaan yksilöllisesti lapsen tarpeita ja toiveita kuunnellen sekä lapsen oikeuksia tukien. Tavoitteena on lapsen kunnioittava kohtaaminen ja herkkä kuuleminen. Lapsi otetaan mukaan häntä itseään koskeviin valintoihin ja päätöksiin. Lasta autetaan toteuttamaan itseään ja tekemään niitä asioita, jotka ovat hänelle tärkeitä ja mieluisia.

Pikkupihlaja toimii osana lapsen ja perheen palvelujen kokonaisuutta. Se tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa ja arvostaa moniammatillisen yhteistyön merkitystä. Moniammatillinen tiimi on lapsen ja hänen läheistensä tukena kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.

Pikkupihlajan huolenpito toteutetaan laitoshoitona, ja se sisältää lapsen tarvitseman tuen ja kuntoutuksen. Lapsi saa tarvitsemansa lääkinnällisen kuntoutuksen sekä erityistyöntekijöiden palvelut, muun muassa lääkäripalvelut.

Läheiset nähdään voimavarana lasten elämässä Pikkupihlajassa. Perhe kohdataan aidosti lasten vanhempia kuunnellen. Vanhemmat ovat aina asiantuntijoita omaa lastansa koskevissa asioissa. Pikkupihlajassa vahvistetaan lapsen ja perheen osallisuutta ja osallistumista lapsen arjen rakentamiseen. Osallisuuden myötä kasvatetaan jaettua vastuuta yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Perheet on otettu mukaan kinestetiikkaan muun muassa läheisten päivässä, jossa heille on kerrottu kinestetiikasta ja konkreettisesti näytetty, mitä se on. Myös kotiin on tarjottu tukea kinestetiikkaan liittyvissä asioissa.

Kinestetiikka on ollut mukana alusta saakka lasten arjessa, ja kun muutama vuosi sitten lapsille rakennettiin uusi koti, alkoi rakentua ajatus kinestetiikan ottamisesta vielä syvemmin osaksi lasten ja henkilökunnan arkea. Pikkupihlajassa on alusta saakka ollut arvomaailma, jossa kohtaaminen, vuorovaikutus ja läsnäolo ovat olleet tärkeitä. Työtä tehdään sydämellä, vuorovaikutteisesti ja hyvässä yhteistyössä, mikä näkyy muun muassa hyvänä työilmapiirinä ja lasten tyytyväisyytenä.

Kun Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen kinestetiikkakouluttaja Seppo Hauta ehdotti kinestetiikan ottamista mukaan syvemmin jokapäiväiseen arkeen, Pikkupihlajassa oltiin heti valmiita. Seppo sekä muut Eskoon asiantuntijat ovat olleet Pikkupihlajassa tukena alusta saakka. On hyvin tärkeää, että myös esimies on käynyt peruskurssin voidakseen paremmin tukea henkilökuntaa. Kinestetiikkaa Pikkupihlajassa on harjoiteltu muun muassa videoinnin avulla tavallisissa lasten arjen tilanteissa, oppimalla työkavereilta ja kuuntelemalla lapsia.

Kinestetiikka on Pikkupihlajassa jokapäiväisessä arjessa mukana. Se on tuonut henkilökunnalle ja lapsille iloa, onnistumisia ja mahdollisuuksia sekä yllätyksiä ja kohtaamisia. Lapset ovat iloisia, rohkeampia ja sosiaalisempia. Henkilökunnalla se on lisännyt uudenlaista ajattelua, yhteistä keskustelua ja osaamisen jakamista.

LAATUSERTIFIKAATTI