Toni Ahonen Vaasan ammattikorkeakoulusta on julkaissut opinnäytetyönsä Kotihoidon hoitajien kokemuksia kinestetiikan vaikutuksista fyysiseen työhyvinvointiin.

Opinnäytetyössä selvitetään, miten kotihoidon hoitajat kokevat kinestetiikan vaikuttavan heidän fyysiseen työhyvinvointiinsa kotihoidon vaihtuvissa työympäristöissä.

Toni Ahonen
Toni Ahonen

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä

  • miten kinestetiikka vaikuttaa fyysiseen työhyvinvointiin kotihoidon työtehtävissä
  • kuinka aktiivisesti hoitajat käyttävät kinestetiikkaa työssään
  • minkälaisia ongelmia hoitajat ovat kokeneet kinestetiikan käyttöönotossa
  • miten hoitajat kehittäisivät kinestetiikkaa nimenomaan kotihoidossa.

Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla verkkokyselyllä Tampereen kotihoidon hoitajilta, jotka olivat käyneet kinestetiikan nelipäiväisen peruskurssin.

Tulosten mukaan hoitajat kokivat kinestetiikan vähentävän työn fyysistä kuormaa, mikä taas parantaa työhyvinvointia, työssäjaksamista sekä vähentää jo koettuja tuki- ja liikuntaelinongelmia.

Kinestetiikan koettiin lisäävän hoitajan ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta, asiakkaan voimavarojen huomioimista sekä asiakkaan ja hoitajan välistä kosketusta, jonka koettiin tuottavan mielihyvää sekä asiakkaalle että hoitajalle.

Kotihoidon hoitajat kehittäisivät kinestetiikkaa kotihoidossa kouluttamalla kaikki uudet työntekijät kinestetiikkaan ja yhtenäistämällä toimintatapoja toimivaksi koettujen toimintatapojen yhtenäisellä ja hyvällä kirjaamisella.

Tutkimuksen tulosten perusteella kinestetiikka koetaan työssäjaksamista sekä työhyvinvointia lisäävänä toimintamallina, joka avulla on mahdollista keventää fyysistä auttamistyötä.

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020060216331


Yhdistys onnittelee Toni Ahosta tästä tärkeästä opinnäytetyöstä!

Kinestetiikkayhdistyksen lehtivinjetti