Fysioterapeutti Saana Heikkisen opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka tarkoitus on kuvailla, millaisia työkaluja kinestetiikan toimintamalli tarjoaa sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja johtamiseen.

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa kinestetiikan tarjoamista mahdollisuuksista, kun halutaan kehittää toimintaa sosiaali- ja terveysalalla laadukkaammaksi ja kustannustehokkaamaksi ilman lisäresursointia. Tutkimus tehtiin Suomen Kinestetiikkayhdistyksen sertifioimassa laatuyksikössä, tehostetun palveluasumisen yksikössä Pirkanmaalla.

Tutkimuksen toimeksiantajana oli Suomen Kinestetiikkayhdistys ry.

Tutkimuksen johtopäätös on, että kinestetiikan toimintamalli mahdollistaa käytänteiden uudistamista sosiaali- ja terveysalalla. Tällainen uudistaminen vaatii organisaatioissa yhdenmukaista, asiakaslähtöisesti toteutettua ja tavoitteellista toimintaa.

Tutkimus toi uutta tietoa kinestetiikan mukaisesta toiminnan kehittämisestä, erityisesti johtamisen näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa esihenkilöiden kinestetiikkakoulutuksen kehittämisessä.