Annakaisa Lappalainen Kajaanin ammattikorkeakoulusta on julkaissut YAMK-opinnäytetyönsäToimintatavan muutos ja muutosjohtaminen kinestetiikan toimintamallin käyttöönottamisessa.

Annakaisa Lappalainen

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia toimintatavan muutosta ja siihen liittyviä tekijöitä kinestetiikan toimintamallin käyttöönotossa. Tavoitteena oli tuottaa materiaalia, jota Suomen Kinestetiikkayhdistys työn toimeksiantajana voi hyödyntää toiminnassaan.


Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu kinestetiikasta ja muutosprosessista sekä muutosjohtamisesta. Tutkimusongelmana oli, mitkä tekijät vaikuttavat toimintatavan muutoksen läpiviennissä, kun otetaan käyttöön kinestetiikan voimavaralähtöinen toimintamalli.

Kehittämistyön tietoperusta kerättiin alan tieteellisiin ja muuten vaikuttaviin lähteisiin viitaten. Lisäksi työssä hyödynnettiin kinestetiikan peruskurssilla, kinestetiikkakouluttajien koulutuksissa ja hoitotyön esimiesten koulutuksessa saatua koulutusmateriaalia, kuvattua videomateriaalia sekä kuvia kinestetiikan perusteiden, peruskäsitteiden ja kokonaisuuden hahmottamisessa. Tutkimusaineisto kerättiin lomakekyselynä ja teemahaastattelulla. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä.

Tutkimus osoitti, että kinestetiikan voimavaralähtöisen toimintamallin käyttöönottaminen vaatii siihen osallistuvilta asennetta, sitoutumista muutokseen sekä riittävää koulutusta koko henkilökunnalle ja esimiehen aktiivista mukanaoloa ja tukea. Hoitotyön avustustilanteita ja asiakkaan kohtaamisen tilanteita voi helpottaa kehittämällä työntekijän työn tekemisen menetelmiä ja tapaa toimia. Jotta työn tekemisen toimintatapa muuttuu, tarvitaan muutosjohtamista sekä muutosprosessin läpikäymistä.

Tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää kinestetiikan toimintamallin käyttöönottamiseen liittyvän muutosprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä siihen liittyvässä muutosjohtamisessa ja yhdistyksen koulutusmateriaalissa.

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020061018246


Yhdistys onnittelee Annakaisa Lappalaista tästä tärkeästä opinnäytetyöstä!

Kinestetiikkayhdistyksen lehtivinjetti